Publications

1.The Difference between Wu and Wo and Prosodic Contrast between Rhyme Categories Yu and Ge.Yun Han Xue Kan (25). 2012.


2.“Shanggu hanyu ge yu erbu yunsu duili de fenxi” [The Case study of Prosodic Contrast between Rhyme Categories Yu and Ge]. Yunlv yufa lunwenji [The thesis collection of Prosodic Syntax]. Zhongxi shuju [Zhongxi book company]. 2014.