Academic Publications

1.The Difference between Wu and Wo and Prosodic Contrast between Rhyme Categories Yu and Ge.Yun Han Xue Kan (25). 2012.


2.“Shanggu hanyu ge yu erbu yunsu duili de fenxi” [The Case study of Prosodic Contrast between Rhyme Categories Yu and Ge]. Yunlv yufa lunwenji [The thesis collection of Prosodic Syntax]. Zhongxi shuju [Zhongxi book company]. 2014.