ZHAO Ruijuan

Publications

ZHAO Ruijuan
Title:

Lecturer in General Education

Education Background:
BA (Southwest University for Nationalities)
MA (Xiamen University)
PhD (The University of Hong Kong)
Research

Cultural exchanges between China and the West; Christianity in modern China;

PublicationsInfo

Academic Papers:

1. "Shenzhen, Ocean and the World: Overseas Documents on Local History and Culture"( Shenzhen, haiyang yu shijie: haiwai wenxian yu difang lishi  wenhua ), Chengshi Guancha, 1(2022),pp.138-144.(Written in Chinese)

2.“All-inclusive: A Study on the Traditional and Western Medicine under the Rural Medical System in North Henan Province” (Jianrongbingbao: Yubei xiangcun jiaohui yiliao gaigexia de zhongxiyi wenti), Logos and Pneuma: Chinese Journal of Theology(Daofeng: Jidujiao wenhua pinglun), 54(2021), (A&HCI),pp. 101-125. (written in Chinese)

3.“Medical Care and Spiritual Beliefs: A Case Study on Presbyterian Missionary Jonathan Goforth”(Yiliao budao yu shuling Xinyang: yi zhanglaohui chuanjiaoshi Guyuehan wei zhongxin de kaocha), Journal of Macao Polytechnic Institute(Aomen ligong xuebao)1(2017.01), pp.93-102, p.206.(written in Chinese)

4. “The Recreation of Space: Tent Preaching of Canadian Presbyterian Missionaries in North Henan”(Kongjian de zaizao: Yubei zhanglaohui zhangpeng chuanjiao chutan), Journal of Macao Polytechnic Institute(Aomen ligong xuebao)1(2016.01), pp.97-106, p.205. (written in Chinese)

5.《被忽略的话语:近代河南省地方志中的基督教资料述评》,刘忠明、吴小新主编:《基督教与中国社会文化:第四届国际年青学者研究会论文集》,香港中文大学出版社,2010年。第257-280页。


Books:

1.张先清、赵蕊娟主编:《中国地方志基督教史料辑要》(第二编者),上海:东方出版中心,2010年。741页。